بالابر انبار

کورس بالابری: ۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم