بالابر برقی عنکبوتی

ارتفاع دسترسی: ۱۵/۶ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم