بالابر برقی

ارتفاع دسترسی: ۵/۵ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم