بالابر تلسکوپی کامیونی

ارتفاع دسترسی: ۱۶ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم