بالابر تک نفره

ارتفاع دسترسی: ۸/۲ متر
ظرفیت: ۱۳۰ کیلوگرم