بالابر حمل بیمار فرودگاهی

ارتفاع بالابری: ۷ متر
ظرفیت: ۱۴۰۰ کیلوگرم