بالابر عنکبوتی برقی

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم