بالابر عنکبوتی 19 متری

ارتفاع دسترسی: ۱۸/۵ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم