بالابر عنکبوتی 20 متری

ارتفاع دسترسی: ۲۱/۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم