بالابر نفربر خودکششی

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم