بالابر نفربر عنکبوتی

ارتفاع دسترسی: ۱۵ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم