بالابر هیبریدی

ارتفاع دسترسی: ۱۵/۵ متر
ظرفیت: ۲۲۵ کیلوگرم