بالابر هیدرولیکی عنکبوتی

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم