بالابر چهار دکله

ارتفاع دسترسی: ۱۸/۲ متر
ظرفیت: ۲۶۰ کیلوگرم