بالابر چهار ریل

ارتفاع دسترسی: ۱۸/۲ متر
ظرفیت: ۲۶۰ کیلوگرم