بالابر کامیونی ۲۰ متری

ارتفاع دسترسی: ۱۹.۹ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم