بالابر کامیونی ۲۴ متری

ارتفاع دسترسی: ۲۳.۹ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم