بالابر کامیونی

ارتفاع دسترسی: ۲۳.۹ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم