بالابر کترینگ فرودگاهی

ارتفاع بالابری: ۷ متر
ظرفیت: ۱۴۰۰ کیلوگرم