بالابر یدک کش 17 متری

ارتفاع دسترسی: ۱۷/۱ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم