بالابر یدک کش

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۳ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم