بالابر ۱۳ متری

ارتفاع دسترسی: ۱۳ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم