بالابر ۱۴ متری نفری

ارتفاع دسترسی: ۱۴/۲ متر
ظرفیت: ۲۲۰ کیلوگرم