بالابر ۱۵ متری یدک کش

ارتفاع دسترسی: ۱۴/۷ متر
ظرفیت: ۲۲۵ کیلوگرم