بالابر ۱۸ متری تلسکوپی

ارتفاع دسترسی: ۱۸ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم