بالابر ۱۸ متری

ارتفاع دسترسی: ۱۸/۲ متر
ظرفیت: ۲۶۰ کیلوگرم