بالابر ۲۰ متری

ارتفاع دسترسی: ۲۰/۲ متر
ظرفیت: ۲۶۰ کیلوگرم