بوم لیفت برقی

ارتفاع دسترسی: ۱۵/۵ متر
ظرفیت: ۲۲۵ کیلوگرم