ترولی بالابر

ارتفاع دسترسی: ۶ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم