بالابر مفصلی – تلسکوپی

ارتفاع دسترسی: ۱۳/۵ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم