اجاره بالابر متحرک

ارتفاع دسترسی: ۱۱/۲ متر
ظرفیت: ۱۳۰ کیلوگرم