بالابر ایسوزو ۱۶ متری

ارتفاع دسترسی: ۱۶ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم