بالابر تلسکوپی

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۰۰ کیلوگرم