بالابر خط تولید

کورس بالابری: ۱/۷ متر
ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلوگرم