بالابر دو ریل

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۲۰ کیلوگرم