بالابر دو نفره

ارتفاع دسترسی: ۱۲/۲ متر
ظرفیت: ۲۲۰ کیلوگرم