بالابر متحرک برقی

ارتفاع دسترسی: ۱۰ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم