بالابر نیسانی ایتالیایی

ارتفاع دسترسی: ۱۳/۵ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم