بالابر پشت نیسان

ارتفاع دسترسی: ۱۳/۵ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم