بالابر ۲۰ متری کامیونی

ارتفاع دسترسی: ۱۹.۹ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم