داک لیفت

ارتفاع بالابری: ۱/۴ متر
ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلوگرم