میز بالابر هیدرولیکی

کورس بالابری: ۱/۷ متر
ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلوگرم